Kadra


team member

Barbara Dziurdzia


Dyrektor
Wykształcenie: 2002 – 2007 Touro College w Nowym Jorku, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna; 1982 – 1984 Studium Nauczycielskie, kierunek Wychowanie Przedszkolne, Tarnów; 2006 – warsztaty szkoleniowe „Inteligencja emocjonalna współczesnego dziecka”, Nowy Jork; 2005 – Zajęcia Teatralne i Artystyczne, Nowy Jork; 1997 – Proste techniki plastyczne w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, Kraków; 1995 – Twórcza i aktywna praca w Wychowaniu Przedszkolnym, Tarnów. Doświadczenie zawodowe: 2005 – 2006 St. Denis Head Start NY, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel; 1999 – 2005 Prywatne Przedszkole NY, nauczyciel języka angielskiego.
team member

Anna Bazarnik


Psycholog
Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Obecnie w trakcie 4-letniej specjalizacji z psychoterapii poznawczej we włoskiej szkole Aleteia 2013; Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w Centrum Pediatrii w Sosnowcu oraz w Centrum Klinicznym Aleteia na Sycylii. Interesuje się łączeniem metod neurofizjologii z psychoterapią. W Przedszkolu Ekoludki prowadzi terapię indywidualną dzieci oraz konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców.
team member

Katarzyna Migacz


Logopeda
Pedagog specjalny, surdopedagog, logopeda, matematyk, nauczyciel dyplomowany. W roku 2000 ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a od 2004 r. nieprzerwanie pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stale podnosi swoje kompetencje. Od roku 2008 współpracuje z Fundacją Orange w ramach programu „Dźwięki Marzeń” jako Terapeuta Domowy Dzieci z Wadą Słuchu. Od 2012 roku współpracuje z Przedszkolem Ekoludki jako logopeda, pracując z dziećmi o różnorodnych problemach w zakresie komunikacji i artykulacji.
team member

Katarzyna Jarek-Moroń


Pedagog specjalny
Wychowawca grupy integracyjnej „Maluszki”. Wykształcenie: 2014 – 2015 Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, kierunek: oligofrenopedagogika; 2012 – 2014 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Studia stacjonarne II stopnia; 2009 – 2012 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną. Studia stacjonarne I stopnia. Ukończone kursy i szkolenia: kurs języka migowego I stopnia; kurs „D jak dysleksja rozwojowa – diagnoza, wsparcie, pomoc”; kurs „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”; kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
team member

Joanna Michalik


Nauczyciel
Wychowawca grupy „Starszaki” Wykształcenie: 2013-2015 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – studia podyplomowe: język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 2011-2013 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Sztuki – kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne II stopnia; 2008-2011 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne I stopnia; 2004-2008 Liceum Plastyczne im. J. Matejki w Nowym Wiśniczu – specjalność: formy użytkowe -ceramika. Ukończone kursy i szkolenia: warsztaty szkoleniowe Muzykoterapia w Pracy z Dziećmi, Warsztaty Teatralne oraz Kultury Języka i Żywego Słowa, kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

KWALIFIKACJE KADRY:

Posiadamy dyplomy renomowanych uczelni wyższych, ukończyliśmy studia magisterskie w zakresie:

pedagogiki przedszkolnej,
pedagogiki specjalnej
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
pedagogiki rewalidacyjnej,
psychologii,
logopedii,
fizjoterapii,
edukacji dla bezpieczeństwa

oraz studia podyplomowe:

pedagogiki specjalnej,
oligofrenopedagogiki,
zarządzania oświatą,
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

A także kursy, szkolenia, warsztaty, m.in.:

PECS
AAC
Makaton
SI
INTEGRACJA

Przedszkole ma na celu realizację intensywnych działań terapeutycznych dla dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Integrowanie dzieci z jednym rodzajem niepełnosprawności pozwala na odpowiednie przygotowanie środowiska przedszkolnego i wyspecjalizowanie kadry w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniem np. autystycznym.

PROGRAM INTEGRACJI

Realizujemy we wszystkich grupach. Jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością jak i do ich zdrowych rówieśników.

dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy
dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi
uczą się uważności na potrzeby innych
uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności
uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami
uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad
uczą się radzenia sobie z emocjami
uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość

Do przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną na wniosek rodziców.

Dbamy, aby zapewnione były potrzeby wszystkich dzieci. Do dyspozycji dzieci i rodziców są specjaliści tacy jak: psycholog, logopeda, terapeuci integracji sensorycznej oraz pedagodzy specjalni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Interdyscyplinarność naszego Zespołu pozwala nam szeroko patrzeć na funkcje naszej placówki oraz ustalać działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proponujemy konsultacje specjalistów oraz objęcie opieką terapeutyczną w zakresie integracji sensorycznej, logopedii, pedagogiki, fizjoterapii. Nawiązujemy współpracę z przedszkolami i szkołami, do których uczęszczają dzieci objęte naszą opieką. Zajęcia w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie są bezpłatne.

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami na indywidualne zajęcia logopedyczne

w soboty od godz. 12:00.